Max Miller Weblog

Klik op bovenstaande illustratie voor de Max Miller weblog.

Digitaal portfolio


Klik op bovenstaande illustratie voor mijn digitaal portfolio.

Privacyverklaring Max Miller Strips

Max Miller Strips, gevestigd aan Libelkleuven 27, 9403 ZD Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.maxmillerstrips.nl
Libelkleuven 27, 9403 ZD Assen
Telefoon: 06-23634808
e-mail: maxmillerstrips@xs4all.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Max Miller Strips verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maxmillerstrips@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Max Miller Strips verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Max Miller Strips verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Max Miller Strips neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Max Miller Strips) tussen zit. Max Miller Strips gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
  • Snelstart boekhoudsoftware. De gegevens in dit systeem worden alleen gebruikt voor het voeren van wettelijke verplichtingen rondom het voeren van een financiële administratie van de onderneming en het voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake de belastingwetgeving, zoals btw-aangifte en aangifte inkomstenbelasting bij de Nederlandse Belastingdienst.
  • Excel voor het bijhouden van klantgegevens en het uitvoeren van bestellingen. In deze bestanden worden alleen bovengenoemde persoonsgegevens en gegevens omtrent een bestelling, alsmede de wijze van aflevering bijgehouden.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Max Miller Strips bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  • Persoonsgegevens: Bewaartermijn: zolang als relevant voor de dienstverlening:
o   Voor eenmalige bestellingen, na afronden bestelling, tenzij de koper expliciet aangeeft in de toekomst aanbiedingen te willen blijven ontvangen. E.e.a. met inachtneming van het voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. belastingaangifte)
o   Voor intekening op (toekomstige) uitgaven: tot een inschrijver aangeeft geen interesse meer te hebben in (vervolg-)uitgaven. E.e.a. met inachtneming van het voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. belastingaangifte)
  • Financiële administratie (mede in relatie tot personen te herleiden gegevens): Deze worden bewaard zolang de Nederlandse wetgeving dit voorschrijft.
Delen van persoonsgegevens met derden
Max Miller Strips verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Max Miller Strips blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Max Miller Strips gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Max Miller Strips en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maxmillerstrips@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Max Miller Strips wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Max Miller Strips neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via maxmillerstrips@xs4all.nl